رسانتو

آژانس دیجیتال مارکتینگ رسانتو

نمونه کار تیزر

پخش ویدیو

نمونه کار تیزر شرکت اسپریچو – 1 دقیقه و 15 ثانیه

پخش ویدیو

نمونه کار تیزر شرکت آوابصیر – 1 دقیقه و 18 ثانیه

پخش ویدیو

نمونه کار تیزر شرکت آوابصیر – 1 دقیقه و 20 ثانیه

نمونه کار تیزر شرکت اسپریچو – 2 دقیقه و 31 ثانیه

پخش ویدیو

نمونه کار تیزر شرکت آوابصیر – 1 دقیقه و 20 ثانیه

پخش ویدیو

نمونه کار تیزر شرکت اسپریچو – 2 دقیقه و 29 ثانیه