نمونه کار نمایش میدانی رسانتو – 5 دقیقه و 35 ثانیه

نمونه کار نمایش میدانی رسانتو – 6 دقیقه و 6 ثانیه

نمونه کار نمایش میدانی رسانتو – 10 دقیقه و 21 ثانیه