نمونه کار مستند سازی – مستند العبد مجتبی – 55 دقیقه